Adresa:

17520 Bujanoc, Sheshi K. Petrovic 237                                                                          


Tel: 00381 (0) 17 653 264
Fax: 00381 (0) 17 653 264

Email: kksh.lugina@outlook.com
Email: kksh.bujanoc@gmail.com